Ochrana údajov

Ochrana údajov v kocke

 

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytnú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, ktorými vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie na tému ochrana údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov, uvedenom pod týmto textom.

Evidencia údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za evidenciu údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zaznamenávame vaše údaje?

Vaše údaje sa získavajú po prvé tým, že nám ich oznámite. Pritom môže ísť napr. o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára. Iné údaje sa získavajú automaticky pri návšteve webovej stránky prostredníctvom našich IT systémov. To sú predovšetkým technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas načítania stránky). Evidencia týchto údajov sa vykonáva automaticky, len čo vstúpite na našu webovú stránku.

Na čo vaše údaje využívame?

Jedna časť sa získava na to, aby sme zaručili bezchybné poskytovanie webovej stránky. Iné údaje sa môžu používať na analýzu vášho užívateľského správania.

Aké práva máte s ohľadom na svoje údaje?

Máte kedykoľvek právo bezplatne získať informáciu o zdroji, príjemcoch a o účele vašich uchovávaných osobných údajov. Okrem toho máte právo žiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Kvôli tomu, ako kvôli ďalším otázkam na tému ochrana údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Ďalej vám prislúcha právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Nástroje analýzy a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránke sa môže štatisticky vyhodnocovať vaše správanie pri surfovaní. K tomu dochádza predovšetkým pomocou súborov cookies a takzvaných analyzačných programov. Analýza vášho správania pri surfovaní sa robí spravidla anonymne; správanie počas surfovania sa nedá spätne vysledovať k vám. Môžete proti tejto analýze namietať alebo jej zabrániť tým, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie o tom nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov. Voči tejto analýze môžete namietať. O možnostiach namietania vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Všeobecné upozornenia a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a podľa zákonných predpisov o ochrane údajov, ako aj podľa tohto vyhlásenia o ochrane údajov. Ak používate túto webovú stránku, získavajú sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých je možné vás osobne identifikovať. Predložené vyhlásenie o ochrane údajov objasňuje, aké údaje získavame a načo ich využívame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to deje. Upozorňujeme na to, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) môže vykazovať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.

Informácia o zodpovednom mieste

Miesto zodpovedné za spracovanie údajov na tejto stránke je:

firma: gottschligg GmbH
Wienerstraße 97
A-2345 Brunn am Gebirge

telefón: +43 2236 378 000 14
e-mail: management@gottschligg.com

Zodpovedné miesto je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracúvaním údajov

Mnohé spracovateľské operácie sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas, ktorý ste už dali, môžete kedykoľvek odvolať. Stačí na to oznámenie e-mailom bez predpísanej formy na management@gottschligg.com. Na zákonnosť spracúvania údajov pred jeho odvolaním to nemá vplyv.

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušení právnych predpisov na ochranu údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán. Príslušný dozorný orgán v právnych otázkach ochrany údajov je Rakúsky úrad na ochranu údajov (Österreichische Datenschutzbehörde), Wickenburggasse 8, 1080 Viedeň (webová stránka: https://www.dsb.gv.at).

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo nechať údaje, ktoré na základe vášho súhlasu alebo nevyhnutnosti plnenia zmluvy automatizovane spracúvame, odovzdať sebe alebo tretej osobe v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ požadujete priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, vykoná sa to len vtedy, pokiaľ je to technicky možné.

Šifrovanie SSL, príp. TLS

Táto stránka využíva z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako napríklad objednávky alebo dopyty, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, šifrovanie SSL, príp. TLS. Zašifrované spojenie spoznáte podľa toho, že riadok s adresou v prehliadači sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku svojho prehliadača. Keď je aktivované šifrovanie SSL, príp. TLS, nemôžu údaje, ktoré nám odosielate, prečítať tretie osoby.

Prístup, zablokovanie, vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatný prístup k svojim uchovávaným osobným údajom, ich zdroju a príjemcom a účelu spracúvania údajov a poprípade právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Kvôli tomu, ako aj kvôli ďalším otázkam na tému osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na našu osobu zodpovednú za údaje (management@gottschligg.com).

Námietka proti reklamným e-mailom

Týmto namietame proti využívaniu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti uviesť tiráž na zasielanie výslovne nevyžiadanej reklamy a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad formou spamových e-mailov.

Evidencia údajov na našej webovej stránke

Cookies

Internetové stránky sčasti používajú takzvané cookies. Cookies nespôsobujú na vašom počítači nijakú škodu a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a do pamäte vášho prehliadača. Väčšina nami používaných cookies sú takzvané „session cookies“. Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Iné cookies zostávajú na vašom koncovom zariadení uložené, kým ich nezmažete. Tieto cookies nám umožňujú opäť rozpoznať váš internetový prehliadač pri nasledujúcej návšteve. Môžete si svoj prehliadač nastaviť tak, aby ste boli o ukladaní cookies informovaní a povolili cookies iba v jednotlivom prípade, môžete prijatie cookies vylúčiť pre určité prípady alebo vo všeobecnosti, ako aj aktivovať automatické mazanie cookies pri zatvorení prehliadača. V prípade deaktivovania cookies môže byť funkčnosť tejto webovej stránky obmedzená. Cookies, ktoré sú potrebné na vykonávanie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých, vami požadovaných, funkcií (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú do pamäte na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujme na ukladaní cookies kvôli technicky bezchybnému a optimalizovanému poskytovaniu svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú do pamäte iné cookies (napr. cookies na analýzu vášho správania pri surfovaní), zaoberáme sa nimi v tomto vyhlásení o ochrane údajov osobitne.

Súbory denníka servera

Prevádzkovateľ stránok získava a ukladá informácie automaticky v takzvaných súboroch denníka servera (server log files), ktoré nám váš internetový prehliadač automaticky odosiela. Sú to:

  • typ prehliadača a verzia prehliadača
  • použitý operačný systém
  • URL predchádzajúcej navštívenej stránky
  • Hostname pristupujúceho počítača
  • čas dopytu na server
  • IP adresa

Zlučovanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa nevykonáva. Základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré dovoľuje spracúvanie údajov na plnenie zmluvy alebo na opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Kontaktný formulár

Ak nám chcete poslať dopyty prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára s dopytom, vrátane vami tam uvedených kontaktných údajov, sa u nás uchovávajú za účelom spracovania dopytu a pre prípad doplňujúcich otázok. Tieto údaje neposielame ďalej bez vášho súhlasu. Spracúvanie údajov zadaných do kontaktného formulára sa teda vykonáva výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí na to oznámenie bez predpísanej formy, ktoré nám zašlete e-mailom. Na zákonnosť operácií spracúvania údajov pred jeho odvolaním to nemá vplyv. Údaje, vami zadané v kontaktnom formulári, zostávajú u nás, kým nás nevyzvete na vymazanie, neodvoláte svoj súhlas na uchovávanie alebo neodpadne účel na uchovávanie údajov (napr. po ukončenom spracovaní vášho dopytu). Záväzné zákonné ustanovenia – najmä lehoty uschovania – zostávajú nedotknuté.

Spracúvanie údajov (zákaznícke a zmluvné údaje)

Osobné údaje získavame, spracúvame a využívame len vtedy, pokiaľ sú potrebné na založenie, obsahovú úpravu alebo zmenu právnych vzťahov (kmeňové údaje). Toto sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ktorý dovoľuje spracúvanie údajov na plnenie zmluvy alebo na opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Osobné údaje o využití našich internetových stránok (údaje o využívaní) získavame, spracúvame a využívame iba vtedy, keď je to potrebné, aby sa užívateľovi umožnilo alebo vyúčtovalo využitie služieb. Získané zákaznícke údaje sa po uzavretí zákazky alebo ukončení obchodného vzťahu vymažú. Zákonné lehoty uschovania zostávajú nedotknuté.

Nástroje analýzy a reklama

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa takzvané „cookies“. To sú textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server firmy Google v USA a tam sa uchovávajú. Uchovávanie súborov cookies Google Analytics sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať užívateľské správanie, aby optimalizoval tak svoju webovú ponuku, ako aj svoju reklamu.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Vďaka tomu Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti pred odoslaním do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa na server firmy Google v USA prenáša plná IP adresa a skracuje sa tam. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie používať na vyhodnocovanie vášho využívania webovej stránky, aby zostavoval správy o aktivitách webových stránok, a aby prevádzkovateľovi webovej stránky poskytoval ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a využívaním internetu. IP adresa, odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics, sa nezlučuje s inými údajmi firmy Google.

Zásuvný modul prehliadača

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade eventuálne nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu dát, vygenerovaných súborom cookie a vzťahujúcich sa na vaše využívanie webovej stránky (napr. vašej IP adresy) pre firmu Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov firmou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul do prehliadača, dostupný na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námietka proti zaznamenávaniu údajov

Môžete zabrániť zaznamenávaniu svojich údajov službou Google Analytics tým, že kliknete na nasledujúci odkaz. Aktivuje sa opt out cookie, ktorý zabráni zaznamenávaniu vašich dát pri budúcich návštevách tejto webovej stránky:

Deaktivovanie služby Google Analytics

Viac informácií o zaobchádzaní s užívateľskými údajmi u Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Outsourcing spracovania údajov

S firmou Google sme uzatvorili zmluvu o outsourcingu spracovania údajov a úplne presadzujeme prísne zadania rakúskych úradov na ochranu údajov pri využívaní služby Google Analytics.

Demografické ukazovatele u služby Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkciu „demografické ukazovatele“ od Google Analytics. Vďaka tomu sa dajú zostaviť správy, ktoré obsahujú výpovede o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch firmy Google, ako aj z údajov užívateľov tretích strán. Tieto údaje sa nedajú priradiť žiadnej konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať nastavením zobrazovania reklám vo svojom účte Google, alebo môžete všeobecne zakázať zaznamenávanie svojich údajov službou Google Analytics, ako je to opísané v bode „Námietka proti zaznamenávaniu údajov“.

Zásuvné moduly a nástroje

Adobe Typekit

Táto stránka využíva na jednotné znázornenie typov písma takzvané webové fonty, ktoré poskytuje Adobe. Pri načítaní stránky natiahne váš prehliadač do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača potrebné webové fonty, aby sa texty a typy písma zobrazovali správne. Za týmto účelom musí vami používaný prehliadač vytvoriť spojenie so serverom firmy Adobe. Tým Adobe získa vedomosť o tom, že z vašej IP adresy bola načítaná naša webová stránka. Používanie služby Adobe Typekit sa vykonáva v záujme jednotného a príjemného zobrazenia našich online ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak váš prehliadač nepodporuje webové fonty, použije sa štandardné písmo vášho počítača. Ďalšie informácie o službe Adobe Typekit nájdete na https://www.adobe.com/at/privacy/policies/typekit.html.

Google Maps

Táto stránka využíva API kartovej služby Google Maps. Poskytovateľom služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Na využívanie funkcií služby Google Maps je potrebné uchovávať vašu IP adresu. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server firmy Google v USA a tam sa uchovávajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá nijaký vplyv na tento prenos údajov. Využívanie služby Google Maps sa vykonáva v záujme graficky príjemného zobrazenia našich online ponúk a ľahkej vyhľadateľnosti miest, ktoré uvádzame na webovej stránke. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi užívateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov firmy Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.