I. Oblasť platnosti

 

 1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre všetky zmluvy a v súvislosti s nimi (vrátane úprav a zmien) medzi firmou gottschligg GmbH (ďalej len „gottschligg„) a zmluvným partnerom (ďalej len „Zmluvný partner“). VOP v práve platnom znení platia aj pre všetky neskôr uzatvorené dohody medzi zmluvnými stranami bez toho, aby si to vyžadovalo zvláštne vyhlásenie alebo dohodu.

 

 1. Odlišné obchodné podmienky Zmluvného partnera sú pre gottschligg záväzné len vtedy, ak sa výslovne písomne akceptujú (napr. faxom alebo e-mailom). Úkony v rámci plnenia zmluvy každopádne nepredstavujú (konkludentný) súhlas. Tieto VOP platia aj vtedy, ak gottschligg vykoná alebo príjme plnenia s vedomím obchodných stykov Zmluvného partnera, ktoré tomu odporujú.

 

II. Ponuka / Uzatvorenie zmluvy

 

 1. Všetky ponuky firmy gottschligg sú nezáväzné, pokiaľ sa výslovne a písomne nevyhlási niečo iné.

 

 1. Podklady patriace k ponuke, najmä zobrazenia, výkresy, plány, opisy, materiály, predbežné rozpočty nákladov, ako aj iné podklady, ktoré boli prenechané Zmluvnému partnerovi, zostávajú vlastníctvom firmy gottschligg vrátane autorských práv, ktoré existujú k ich obsahu. Bez písomných súhlasov firmy gottschligg nesmú byť sprístupnené tretím osobám.

 

 1. Ak vyhlásenie, vydané (písomne) firmou gottschligg, obsahuje chybu, ktorú oprávnený príjemca vyhlásenia vie rozpoznať, je gottschligg oprávnený vyhlásenie kedykoľvek neformálne opraviť. Vyhlásenie má právnu účinnosť výlučne v opravenej forme.

 

 1. Uzatvorenie zmluvy a všetky (budúce) záväzky vyplývajúce z právnych úkonov nadobudnú záväznosť až písomným vyhlásením firmy gottschligg (napr. faxom alebo e-mailom). Toto platí aj pre upustenie od tejto požiadavky písomnej formy.

 

 1. Súčasťami zmluvy sú v ďalej uvedenom poradí: (i) individuálna zmluva; (ii) VOP firmy gottschligg v práve platnom znení; (iii) uzancie špecifické v brandži (podnikateľské zvyklosti) (iv) dispozitívne právo (rakúsky občiansky zákonník; rakúsky podnikateľský zákonník, atď.).

 

III. Predbežný rozpočet nákladov

 

Pokiaľ je to zákonom dovolené, sú predbežné rozpočty nákladov spoplatnené pre nedostatok inak znejúcich dohôd. Zmluvný partner potvrdzuje, že ho gottschligg výslovne upozornil na spoplatnenie predbežného rozpočtu nákladov. Predbežný rozpočet nákladov gottschligg nevykonáva so zárukou jeho správnosti.

 

 

IV. Plnenie zo strany firmy gottschligg

 

 1. Ak gottschligg vystupuje ako dodávateľ, tak pri termínoch dodávky, ktoré treba dodržať, nejde o fixné termíny. Dodacia lehota sa začína, len čo Zmluvný partner splní všetky zmluvné povinnosti, ktoré predstavujú predpoklady dodávky. gottschligg je oprávnený plniť čiastočné dodávky a Zmluvný partner s týmito čiastočnými dodávkami súhlasil pri uzatvorení zmluvy.

 

 1. Pokiaľ je to zákonom dovolené, predlžuje sa dodacia lehota firmy gottschligg v prípade vyššej moci alebo pri neodvratných udalostiach o dobu trvania vyššej moci. Prípady vyššej moci alebo postavené na ich úroveň sú najmä štrajky, úradné opatrenia, narušenia dopravy, ťažkosti pri dodávkach energie a iné nepredvídateľné poruchy podnikov alebo ich výpomoci, príp. subdodávateľov. Ak kvôli takejto udalosti dodávka nie je možná, povinnosť plnenia firmy gottschligg automaticky zaniká. gottschligg sa zaväzuje, že Zmluvného partnera bude v práve uvedených prípadoch neodkladne informovať.

 

 1. Ak v prípade povinnosti dodávky firmy gottschligg nie je možné dodržať dohodnutý termín dodania, je gottschligg oprávnený splniť zmluvu počas primeranej dodatočnej lehoty. Obdobie 8 týždňov sa pritom dá v každom prípade považovať za primerané.

 

V. Plnenie pre gottschligg

 

 1. Ak sa uskutočňuje plnenie pre gottschligg, tak pri termínoch dodávky, ktoré treba dodržať, ide o fixné termíny. Dodacia lehota pre gottschligg sa začína dňom podpísania zmluvy (uzatvorenie zmluvy).

 

 1. Ak sa dohodnutý termín nedá dodržať, gottschligg je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa bodu X.

 

 1. Ak si gottschligg želá špeciálneho subdodávateľa, Zmluvný partner je povinný tohto subdodávateľa využiť.

 

VI. Miesto plnenia / Prechod rizika

 

 1. Miestom plnenia pre všetky plnenia pre firmu gottschligg a firmou gottschligg, pokiaľ v jednotlivom prípade nebolo dohodnuté niečo iné, je závod alebo sklad firmy gottschligg v obci 2345 Brunn am Gebirge (= miesto plnenia). Predmet zmluvy je potrebné počas prevádzkových hodín odovzdať v mieste plnenia kompetentnému referentovi objednávateľa. Referent nie je oprávnený robiť vyhlásenia o riadnom stave predmetov zmluvy.

 

 1. V okamihu splnenia všetkých povinných plnení firmou gottschligg prechádza riziko zániku alebo poškodenia diela na Zmluvného partnera (prechod rizika). gottschligg splní svoje povinnosti, pokiaľ v jednotlivom prípade nebolo dohodnuté nič iné, v závode alebo sklade v obci 2345 Brunn am Gebirge (= miesto plnenia).

 

VII. Odoslanie

 

 1. V prípade plnenia firmou gottschligg nie je gottschligg povinný, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté niečo iné, vykonať nakládku ani odoslanie dlžného predmetu zmluvy. Ak sa odoslanie výslovne písomne dohodne, znáša Zmluvný partner riziko zániku alebo poškodenia odvtedy, ako predmet zmluvy opustí závod alebo sklad firmy gottschligg. Toto platí aj vtedy, ak sa odoslanie uskutočňuje vozidlami firmy gottschligg.

 

 1. Ak gottschligg vezme na znak dobrej vôle predmet zmluvy naspäť, znáša Zmluvný partner riziko poškodenia, príp. zániku predmetu zmluvy až do príchodu predmetu zmluvy do firmy gottschligg alebo na miesto prijatia, uvedené firmou gottschligg.

 

 1. Pri poskytovaní plnenia pre gottschligg sa Zmluvný partner musí postarať o odoslanie (vrátane vykládky a nakládky), pokiaľ v jednotlivom prípade nebolo dohodnuté nič iné, a znáša náklady s tým spojené. Odoslanie (vrátane vykládky a nakládky) sa uskutočňuje na riziko a náklady Zmluvného partnera. Zmluvný partner sa zaväzuje, že na svoj účet uzatvorí zodpovedajúce poistenie prepravy.

 

VIII. Ceny

 

Ceny Zmluvného partner zahŕňajú všetky vedľajšie náklady, ako náklady na balenie, obalový materiál, nakládku, poistenia, odvody (vrátane dane z pridanej hodnoty), atď.

 

IX. Splatnosť / Započítanie

 

 1. Skonto sa musí v jednotlivých prípadoch dohodnúť písomne, pričom lehota na poskytnutie skonta začína plynúť v deň vyfakturovania alebo odovzdania. Odpočítanie skonta je dovolené len vtedy, ak neexistuje žiadna iná, už splatná pohľadávka voči Zmluvnému partnerovi. V prípade (čiastočného) oneskorenia strácajú automaticky platnosť všetky dohody o skonte, ako aj o iných rabatoch.

 

 1. Splatnosť sumy, ktorú má zaplatiť gottschligg, nastáva až pri odovzdaní predmetu zmluvy firme gottschligg podľa zmluvy. Odmena platená firmou gottschligg je splatná do 30 dní po riadnom vyfakturovaní (§ 11 rakúskeho zákona o DPH) Zmluvným partnerom.

 

 1. Ak Zmluvný partner nedodrží dohodnuté platobné podmienky, gottschligg je oprávnený podmieniť nasledujúce dodávky okamžitým zaplatením kúpnej ceny (platba vopred).

 

 1. gottschligg je jednostranne oprávnený vykonať zápočet. Zmluvný partner je na zápočet oprávnený len vtedy, ak je pohľadávka firmy gottschligg uznaná a právoplatne stanovená, alebo ak gottschligg so započítaním písomne súhlasil.

 

X. Omeškanie

 

 1. Ak treba počítať s omeškaním Zmluvného partnera, je potrebné o tom firmu gottschligg neodkladne písomne upovedomiť (vrátane dôvodov a predpokladaného trvania omeškania).

 

 1. Ak je Zmluvný partner v omeškaní so svojou povinnosťou plnenia (napr. dohodnutá čiastková dodávka alebo (alikvotná) platba, alebo ak existuje odôvodnená obava o schopnosť plnenia Zmluvného partnera, gottschligg je oprávnený odsunúť ďalšie (čiastočné) dodávky a dohodnuté čiastočné platby až do riadneho plnenia Zmluvného partnera a požadovať platby vopred, príp. záruku. Okrem toho môže gottschligg v týchto prípadoch odstúpiť od zmluvy.

 

 1. Ak sa Zmluvný partner dostane do oneskorenia s poskytovaním plnenia (dodávka) – pod čo spadá aj čiastočná dodávka, je gottschligg oprávnený odstúpiť od celej zmluvy buď okamžite, alebo so stanovením primeranej dodatočnej lehoty, ktorá v žiadnom prípade nemusí prekročiť 14 dní. Alternatívne môže gottschligg trvať na splnení. Zmluvný partner ručí v tomto prípade za firmu gottschligg a tretiu osobu za týmto vzniknutú škodu.

 

 1. gottschligg je ďalej v prípade prieťahov Zmluvného partnera s plnením oprávnený požadovať penále vo výške 1.000,00 EUR na deň až do maximálne 10 % zmluvnej čiastky. Zmluvnú pokutu treba uhradiť nezávisle od zavinenia.

 

 1. V prípade omeškania firmy gottschligg je Zmluvný partner oprávnený odstúpiť od zmluvy až vtedy, ak je gottschligg po stanovení primeranej dodatočnej lehoty v trvaní minimálne 8 týždňov naďalej v omeškaní.

 

 1. Zmluvný partner sa zaväzuje prijať plnenie od firmy gottschligg. Ak sa Zmluvný partner dostane do oneskorenia s prevzatím, prechádza riziko na Zmluvného partnera a gottschligg je oprávnený skladovať predmet zmluvy na náklady Zmluvného partnera. Po stanovení dodatočnej lehoty v trvaní dvoch týždňov môže gottschligg odstúpiť od zmluvy, predať predmet zmluvy a žiadať náhradu škody.

 

 

XI. Úroky z omeškania

 

 1. Ak sa Zmluvný partner dostane do omeškania s platením, dlhuje úroky z omeškania podľa § 456 rakúskeho podnikateľského zákonníka.

 

 1. gottschligg je oprávnený dodatočne k úrokom z omeškania dostať náhradu všetkých škôd spôsobených Zmluvným partnerom firme gottschligg.

 

 

XII. Odstúpenie od zmluvy zo závažného dôvodu

 

gottschligg je v prípade existencie závažného dôvodu oprávnený celkovo alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy. O závažný dôvod ide najmä vtedy, ak (i) je žiadosť o začatie konkurzného konania na majetok Zmluvného partnera zamietnutá pre nedostatok majetku; (ii) Zmluvný partner opakovane porušil zmluvu (napr. platobné podmienky) alebo (iii) ak je pre gottschligg zotrvanie v zmluve neúnosné kvôli pomerom na strane Zmluvného partnera.

 

 

XIII. Záručná povinnosť

 

 1. gottschligg má záväzok odovzdať povinné plnenie, v zmysle výslovných, písomných podmienok a zvyčajne predpokladaných vlastností. gottschligg každopádne nie je povinný dodávky poistiť ani precliť. Nakoľko gottschligg dodáva aj prírodné produkty (napr. drevo), prirodzené vlastnosti farby, štruktúry a iné vlastnosti v rámci prírodného produktu (napr. druh dreva) nepredstavujú nedostatok. Ani nepatrné odchýlky v množstve nepredstavujú nedostatok.

 

 1. gottschligg si vyhradzuje právo splniť nároky Zmluvného partnera zo záruky podľa vlastného uváženia opravením, výmenou alebo znížením ceny. Zmluvný partner má pri výskyte podstatného, neodstrániteľného nedostatku, ako aj v iných kogentných zákonných prípadoch právo na zrušenie zmluvy. Zmluvný partner nesie dôkazné bremeno toho, že nedostatok existoval v okamihu odovzdania. Záručná lehota je 6 mesiacov od odovzdania.

 

 1. gottschligg neposkytne náhradu za výdavky ktoré Zmluvnému partnerovi vzniknú v súvislosti s odstraňovaním nedostatkov.

 

 1. Predmet zmluvy dodaný firmou gottschligg je potrebné po dodaní neodkladne preskúmať. Nedostatky, zistené na základe dôkladného preskúmania, treba neodkladne, najneskôr však do 10 dní po dodaní písomne reklamovať s oznámením druhu a rozsahu nedostatku. Ak reklamácia nebude vznesená alebo nebude vznesená včas, považuje sa predmet zmluvy za schválený. Uplatnenie akýchkoľvek nárokov na základe reklamácií z akéhokoľvek právneho dôvodu (napr. § 932, 933a) rakúskeho občianskeho zákonníka) je v tomto prípade vylúčené.

 

XIV. Záručné práva

 

 1. Zmluvný partner ručí za to, že odovzdaný predmet zmluvy vykazuje dohodnuté a zvyčajne predpokladané vlastnosti. Predmet zmluvy najmä musí vyhovovať prípadným skúškam, vzorkám a verejným vyjadreniam dodávateľa, príp. výrobcu.

 

 1. gottschligg nie je povinný reklamáciou podľa § 377  a nasl. rakúskeho podnikateľského zákonníka a môže si podľa vlastného uváženia vybrať medzi spôsobmi uplatnenia záruky opravenie, výmena, zníženie ceny a pri nie nepatrnom nedostatku zrušenie zmluvy. Pri opravení alebo výmene je gottschligg oprávnený zadržať celú odmenu až do riadneho odovzdania. Maximálne hranice ručenia alebo zmeny pravidiel o dôkaznom bremene dispozitívneho práva sú voči firme gottschligg účinné len vtedy, ak boli jednotlivo písomne vyjednané.

 

 1. gottschligg je v súrnych prípadoch oprávnený, aby po vyrozumení Zmluvného partnera odstránil nedostatky sám bez stanovenia dodatočnej lehoty na náklady Zmluvného partnera, alebo aby ich nechal odstrániť tretími osobami bez toho, aby sa tým zúžili nároky firmy gottschligg. V prípade nebezpečenstva z omeškania môže gottschligg nedostatok odstrániť aj bez predchádzajúceho vyrozumenia Zmluvného partnera.

 

XV. Výhrada vlastníctva

 

 1. Všetky predmety zmluvy dodané firmou gottschligg zostávajú až do úplného zaplatenia odmeny vo vlastníctve firmy gottschligg. Ak dôjde k spracovaniu, zmiešaniu alebo spojeniu predmetu zmluvy, získava gottschligg výlučné vlastníctvo na novo vzniknutej veci.

 

 1. Ďalší predaj predmetov zmluvy, nachádzajúcich sa vo výhrade vlastníctva, je prípustný len vtedy, ak to bolo firme gottschligg včas vopred oznámené s uvedením mena, príp. firmy a presnej (obchodnej) adresy kupujúceho a gottschligg s takýmto ďalším predajom písomne súhlasil. V tomto prípade sa Zmluvný partner zaväzuje, že pohľadávku z kúpnej ceny voči tretej osobe za účelom záruky neodkladne odstúpi firme gottschligg. gottschligg je kedykoľvek oprávnený vyrozumieť tretiu osobu o tomto odstúpení. Zmluvný partner je v prípade zabezpečovacej cesie povinný vyrozumieť tretiu osobu (dlžníka) o zabezpečovacej cesii a cesiu eventuálne zaznamenať do účtovných kníh tretej osoby.

 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy je Zmluvný partner povinný vrátiť predmet zmluvy nachádzajúci sa vo výhrade vlastníctva na vlastné náklady späť firme gottschligg.

 

 

XVI. Ručenie a náhrada škody

 

 1. Nároky na náhradu škody – s výnimkou škôd na zdraví osôb – patria Zmluvnému partnerovi len vtedy, ak gottschligg konal úmyselne alebo s hrubou nedbanlivosťou. Ručenie za prípady vyššej moci alebo za neodvratné udalosti neexistuje. Prípady vyššej moci alebo postavené na ich úroveň sú najmä štrajky, úradné opatrenia, narušenia dopravy, ťažkosti pri dodávkach energie a iné nepredvídateľné poruchy podnikov alebo ich výpomoci. Ručenie za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk je vylúčené .

 

 1. Dôkazné bremeno za zavinenie nesie Zmluvný partner. To platí najmä pre prípady hrubej nedbanlivosti. Nároky na odškodnenie sú premlčané o 6 mesiacov od nadobudnutia vedomosti o škode a osobe, ktorá škodu spôsobila, každopádne však o 3 roky od poskytnutia plnenia firmou gottschligg.

 

 1. Povinnosť náhrady firmy gottschligg v prípade spôsobenia škody v dôsledku ľahkej nedbanlivosti je ohraničená na 5 % zo sumy odmeny, avšak maximálne 50.000,– EUR.

 

XVII. Komunikácia e-mailom

 

 1. Všetky správy odoslané e-mailom do firmy gottschligg je potrené zasielať na nasledujúcu adresu: office@gottschligg.com. Správy sa pri doručení do „poštového priečinku“ tejto adresy považujú za doručené. Ak prijímanie nie je možné z technických alebo prevádzkových dôvodov, mimo sféry vplyvu firmy gottschligg, považuje sa správa počas trvania technickej poruchy za nedoručenú. Upozorňujeme na to, že nešifrovaná komunikácia prostredníctvom e-mailu nie je ani bezpečná ani dôverná.

 

 1. gottschligg nepreberá podľa bodu XVI. žiadne kompletné ručenie za škody alebo ujmy, ktoré nastanú na základe nesprávne nasmerovaného, chybného alebo poškodeného e-mailu, vychádzajúceho z adresy firmy gottschligg.

 

XVIII. Ochranné práva / Ochrana zákazníka

 

 1. gottschligg dostáva ubezpečenie, že (i) Zmluvný partner, (ii) jeho pracovníci alebo (iii) subdodávatelia poverení Zmluvným partnerom neporušia žiadne ochranné práva firmy gottschligg, ako ani cudzie ochranné práva v súvislosti s dohodnutým poskytovaním plnení. V prípade porušenia povinnosti sa Zmluvný partner zaväzuje, že zbaví firmu gottschligg škôd a žalôb za všetky ujmy. Okrem toho je gottschligg v prípade porušenia tohto ustanovenia oprávnený žiadať penále vo výške 5.000,00 EUR. Uplatnenie ďalších škôd zostáva firme gottschligg výslovne vyhradené.

 

 1. Zmluvný partner sa zaväzuje, že počas trvania zmluvy a počas obdobia jedného roka po skončení zmluvy nebude vstupovať do nijakých zmluvných vzťahov so zákazníkmi firmy gottschligg, aby ich odlákal. gottschligg je v prípade porušenia tohto ustanovenia oprávnený žiadať penále vo výške 50.000,00 EUR. Uplatnenie ďalších škôd zostáva firme gottschligg výslovne vyhradené.

 

XIX. Záverečné ustanovenia

 

 1. Výlučné sídlo súdu pre všetky spory priamo alebo nepriamo vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z budúcich zmlúv medzi zmluvnými stranami, vrátane otázky jej platného uzavretia, je súd, vecne príslušný pre sídlo firmy gottschligg. gottschligg si ale vyhradzuje právo podať žalobu aj na všeobecnom súde zmluvnej strany.

 

 1. Zmluva, ako aj všetky budúce zmluvy podliehajú rakúskemu právu s vylúčením obchodného práva OSN, ako aj kolíznych noriem medzinárodného súkromného práva.

 

 1. Pri poskytovaní plnení firmou gottschligg podnikateľovi je vylúčená aplikácia § 934 rakúskeho občianskeho zákonníka a napadnutie kvôli omylu v prospech firmy gottschligg.
 2. Ak by nejaké ustanovenie týchto VOP alebo zmluvy so Zmluvným partnerom bolo neúčinné, účinnosť zvyšných ustanovení týmto nie je dotknutá. Neúčinné ustanovenie treba nahradiť takým ustanovením, ktoré sa najviac približuje (hospodárskemu) zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia.